Serdar Tüney
1988-Alaşehir/MANİSA doğumludur. İlkokul ve ortaokulu Celal Şükrü Sayınsoy İlköğretim Okulu’nda, Liseyi Alaşehir Şehitleri Anadolu Lisesi’nde okumuştur. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlamıştır. Yüksek Lisansını Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında tamamladıktan sonra halen Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim dalında Doktora öğrenimi görmektedir. Evli olan Serdar Tüney’in katıldığı ulusal ve uluslararası çeşitli konferans, sempozyum, eğitim ve panellerde afet ve acil durum yönetimi ve hukuku alanında çeşitli sunumları ve yayınları bulunmakta olup başlıca örnekleri aşağıda sunulmaktadır.

TEZLER:

Uzmanlık Tezi: Afet Mevzuatı Açısından Acele Kamulaştırma-2014
Yüksek Lisans Tezi: Türkiye’de Belediye Başkanlarının Görevden Uzaklaştırılması-2015

SEMİNERLER:

İşyeri Semineri: 6331 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatları çerçevesinde yeni iş sağlığı ve güvenliği düzenlemelerinin incelenmesi.

Yüksek Lisans Semineri:
İdare ve İmar Hukukunda Kamu Yararı-Toplum Yararı-Üstün Kamu Yararı-2015

Doktora Semineri:
Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamelerinin Yargısal Denetimi Fransa-İngiltere-Türkiye Örneği ile değerlendirilmesi-2017

MAKALELER:

MAKALE: “From the Legal Perspective of Emergency Management and Temporary Protection Status and Turkey’s Legıstation and Practıces In Syrian Crisis” 

MAKALE: “Afet Kadastrosu Çalışmalarında Taşınmaz Vakıf Şerhi Sorunu”

MAKALE: “The Effect of Soft Power In The New Publıc Dıplomacy: Humanitarian Aid And Turkey’s Practice Worldwide”